لوگوی سردخانه

تعرفه برق سردخانه های عمومی

سال 1398

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید(آب وکشاورزی)

 

٣-١ - در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشتركین ٢٠ درصد افزوده می شود.

٣-٢ -بهای انرژی برق مصرفی آن دسته از مشترکین مصارف تولید(آب و کشاورزی) کد٣-الف که با هماهنگی شركت برق ذیربط، برق چاههای خود رادر ساعات اوج بار قطع می‌نمایند، متناسب با روزهای همکاری با نرخ ساعات کم باری محاسبه و دریافت خواهد گردید.

٣-٣ - دسته بندی مشتركین مصارف تولید(كشاورزی) به شرح زیر می باشد:

پمپاژ آب برای آبیاری (كشاورزی، پمپاژ مجدد، آبیاری تحت فشار و ثقلی).

١-٣

٣-الف
شامل کدهای

پمپاژ آب برای تولید محصولات كشاورزی [باغداری،دامداری، مرغداری (حلال گوشت خوراکی)، كارخانه های تولید قارچ، واحدهای تولید گل وگیاه، مجتمع های پرورش اسب]و تكثیر و پرورش آبزیان در آبهای داخلی.

٢-٣

اتوبوس های برقی و قطار های برقی شهری و حومه (شامل تراموا، قطار سبک شهری، منوریل، مترو)

٥-٤

پرورش كرم ابریشم، شیلات، زنبورداری و مصارف غیرپمپاژ آب باغداری، دامداری، مرغداری  (حلال گوشت خوراکیو مجتمع های پرورش اسب.

٣-٣

٣-ب
شامل کدهای

پمپاژ و تصفیه خانه های آب مشروب شهری و روستایی،تصفیه خانه ها و شبكه های جمع آوری فاضلاب و چاههای آب زهكشی وابسته به سازمانهای آب و فاضلاب، پمپاژ و خطوط انتقال آب شرب و تصفیه خانه های وابسته به شرکت های آب منطقه ای.

٥-٢

مصارف غیر پمپاژ آب كارخانه های تولید قارچ و واحدهای تولید گل و گیاه.

٤-٣

٣-ج
کدهای

كارخانه های چای، سردخانه های عمومی، شالیكوبی ها، ذرت خشك كنی ها و كارخانه های آرد روستایی (كه دارای مجوزی بجزمجوز ادارات كل بازرگانی باشند)

٧-٤

 

شرایط عمومی

١ - بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکینی که مایل به استفاده از برق بدون پرداخت هزینه انشعاب می باشند(مشترکین آزاد) با ضریب ١.٢ نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می شود(تعرفه آزاد). مدت زمان استفاده از این تعرفه به درخواست متقاضی و تایید شرکت تعیین می گردد.

٢ - میانگین ساعات اوج بار ٤ ساعت و ساعات كم باری ٨ ساعت است، لیکن مجموع ساعات اوج بار در سال از ۱۴۶۰ ساعت تجاوز نمی نماید. تشخیص ساعات مزبور در مورد مشترکین نهایی با شرکتهای برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

٣ - درمورد مشتركینی كه لوازم اندازه گیری دو زمانه دارند(بجز مشتركین خانگی و مشترکین ٣٠ کیلووات و کمتر سایر مصارف)، مصارف ساعات اوج بار با ضریب ٠.٦ نسبت به نرخهای ساعات اوج بار و مصارف سایرساعات بانرخ ساعات میان باری محاسبه می گردد.

٤ - قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند) قدرت قرائت شده است، مگر آن كه قدرت قرائت شده از ٩٠ درصد قدرت قراردادی كمتر باشد كه در این صورت ٩٠ درصد قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به این ترتیب حداقل مبلغ صورتحساب مشتركین با قدرت بیش از ٣٠ كیلووات معادل حاصل ضرب ٩٠ درصد قدرت قراردادی آنها در بهای هركیلووات قدرت می باشد.

٥ - شركت موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی، برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شرکت می تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهای مصارف مازاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) و قدرت مازاد (مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی) کلیه مشترکین (به استثنای  مشترکین مصارف تولید(صنعت و معدن) و مشترکین کد تعرفه (۳-الف)) را با ضریب ٢ نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد. در صورت تجاوز از قدرت مشترکین مصارف تولید(صنعت و معدن) بهای برق تا ١٠ درصد قدرت مازاد با ضریب ١.٥ و مازاد بر ١٠ درصد با ضریب ٢ محاسبه و دریافت می‌شود. مشتركین كد تعرفه (۳-الف) ملزم به رعایت قدرت و انرژی مندرج در پروانه بهره برداری معتبر میباشند. در صورت تجـاوز ‫از قدرت و مصرف مجاز، مصارف مازاد(با توجه به مصرف مجاز مندرج در پروانه بهره برداری و در صـورت عـدم درج مصـرف مجـاز در ‫پروانه بهره برداری به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) با ضریب ٢ و قدرت مازاد (مابه التفـاوت قـدرت قرائـت شـده و قـدرت مجـاز) ‫براساس بهای قدرت دركد تعرفه (٣-ب) محاسبه و دریافت خواهد شد.

٦ - شرکت موظف است در صورت انقضای اعتبار پروانه های ارائه شده بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین را با اعمال ضریب ١.٢ نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

٧ - بهای برق كه در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده می شود، شامل مؤلفه هایی نظیر بهای انرژی (اعم از میان باری، اوج بار و كم باری)، بهای قدرت، بهای انرژی راكتیو، پیك فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنایی معابر می باشد كه باتوجه به مشخصات انشعاب و مشترك (میزان ولتاژ، قدرت و نوع فعالیت) تعیین و از مشتركین دریافت می شود.

٨ - به منظور تعدیل ضریب قدرت برای مشتركین غیرخانگی با قدرت بیش از ٣٠ كیلووات، در صورتی كه متوسط ضریب قدرت هر دوره قرائت كمتر از ٩٠ درصد باشد، بهای برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زیر تعدیل و محاسبه خواهد شد:

٠.٥( ٢(مصرف راكتیو) + ٢(مصرف اكتیو))/ مصرف اكتیو = ضریب قدرت 

١- (ضریب قدرت / ٩٠%) = ضریب زیان

درمواردی که قدرت قرائت شده از ٩٠ درصد قدرت قراردادی كمتر باشد، بهای انرژی راكتیو (ناشی از بدی كیفیت مصرف) به ازای هر كیلووار ساعت حداكثر معادل ۷۶۳ ریال خواهد بود.

٩ در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب با پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، محاسبه بهای برق با توجه به نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر صورت می گیرد:

ضریب مورد عمل در مورد مشتركینی كه مایل به پیش پرداخت می باشند:

[۳۸۰۰/ (تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب +۳۸۰۰ )]

ضریب مورد عمل در مورد مشتركینی كه پس از اتمام مهلت، پرداخت می نمایند:

[(٣٨٠٠ / تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت) + ١]

١٠ - بهای انرژی، بهای قدرت(دیماند) براساس ماههای ٣٠ روزه طراحی گردیده است، لذا مقادیر آنها در هرماه با توجه به تعداد روزهای ماه تعدیل می شود.

١١ - قانون مالیات برارزش افزوده قابل اجرا از ۸۷/۷/۱ جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض (ابلاغ شده با شماره ٢٩٣٣١ مورخ ۸۱/۱۱/۲ ) خواهد شد.

١٢ - شرکتهای برق مکلفند در خصوص میزان مصارف خارج از الگو و افزایش قیمت برای آن دسته از مشترکینی که الگوی مصرف برق برای آنها تعیین شده به شیوه مناسب اطلاع رسانی نمایند.

١٣ - بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در مناطق فاقد شبکه گازرسانی در استانهای هرمزگان و بوشهر و خوزستان و شهرهای چابهار و كنارك برای سه ماهه دی،بهمن و اسفند با ضریب ٠.٦ نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد.

١٤ - بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستانهای آبادان و خرمشهر و اروندکنار با در نظر گرفتن الگوی مصرف بر اساس بند ب ماده ٤ مصوبه شماره ٦٤١٠٦/ت٢٨٨٥٤هـ مورخ ۸۲/۱۲/۱۸ هیات محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد.

١٥ - هرگاه به عللی از قبیل جلوگیری از افت فركانس یا ولتاژ و یا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهای برق از میزان مجاز و در نتیجه حفظ پایایی، پایداری و یا جلوگیری از آسیب به تاسیسات، قدرت برخی از مشتركین با اعلام مركز كنترل شبكه به طور موقت محدود و یا قطع گردد، بهای قدرت ایشان با استفاده از روابط زیر متناسباً تعدیل خواهد شد:

 

 

ضریب تعدیل بهای قدرت

١ - -

مجموع[حاصلضرب میزان محدودیت قدرت در ساعات مربوط به آن میزان محدودیت قدرت] در هر دوره

قدرت قراردادی اشتراك × تعداد روزهای دوره × ٢٤

 

ضریب تعدیل بهای قدرت × بهای قدرت قراردادی = بهای قدرت تعدیل شده

 

١٦- مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان به شرح جدول زیر محاسبه و دریافت میگردد:

 

دسته بندی مشتركین

مبلغ آبونمان- ریال در ماه

كلیه مشتركین با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر

٩٩٠٠٠

كلیه مشتركین با قدرت كمتر از ۳۰ كیلووات

١١٠٠٠

 

دانلود فایل مصوبه 

منبع : سایت وزارت نیرو

۵
از ۵
۵۱ مشارکت کننده
تماس با ما

با ما تماس گرفته و از مشاوران ما کمک بخواهید.

۰۲۶۳۲۷۷۵۴2۴

همه روزه ساعت 8 الی 16:30

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش