فروشگاه سردخانه 

مرتب سازی بر اساس
تعداد نمایش

کمپرسور رفکامپ RefComp مدل SB-6L3000

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: رفکامپ RefComp
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی SB
 • مدل کمپرسور سردخانه: SB-6L3000
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 240 کیلوگرم

کمپرسور رفکامپ RefComp مدل SB-6L2500

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: رفکامپ RefComp
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی SB
 • مدل کمپرسور سردخانه: SB-6L2500
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 230 کیلوگرم

کمپرسور رفکامپ RefComp مدل SB-6L2000

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: رفکامپ RefComp
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی SB
 • مدل کمپرسور سردخانه: SB-6L2000
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 220 کیلوگرم

کمپرسور رفکامپ RefComp مدل SB-4L1600

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: رفکامپ RefComp
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی SB
 • مدل کمپرسور سردخانه: SB-4L1600
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 200 کیلوگرم

کمپرسور رفکامپ RefComp مدل SB-4L1400

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: رفکامپ RefComp
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی SB
 • مدل کمپرسور سردخانه: SB-4L1400
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 200 کیلوگرم

کمپرسور رفکامپ RefComp مدل SB-4L1200

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: رفکامپ RefComp
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی SB
 • مدل کمپرسور سردخانه: SB-4L1200
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 200 کیلوگرم

کمپرسور رفکامپ RefComp مدل SP-6L4000

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: رفکامپ RefComp
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی SP
 • مدل کمپرسور سردخانه: SP-6L4000
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 240 کیلوگرم

کمپرسور رفکامپ RefComp مدل SP-6L3000

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: رفکامپ RefComp
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی SP
 • مدل کمپرسور سردخانه: SP-6L3000
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 230 کیلوگرم

کمپرسور رفکامپ RefComp مدل SP-6L2700

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: رفکامپ RefComp
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی SP
 • مدل کمپرسور سردخانه: SP-6L2700
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 230 کیلوگرم

فروش سردخانه و تجهیزات مرتبط