مجهز به سیستم درایوین​​​​​​​

سیستم قفسه بندی درایوین

دارای ریچتراک یوهاینریش

سیستم سرمایشی فریونی زیر صفر و بالای صفر

سکوی بارانداز دارای داکت لوازم و شلتر

کلیه سالن‌های سردخانه دارای کف اپوکسی

پارکینگ تریلی